Monday, January 28, 2008

YKTYSADYYET - ا قــتــصـــا د یــّــت

HAZARÝAKA GAZ GEÇIRIJISI
TurkmenPress 03 Türkmenbaşy, 2008

Täze, 2008-nji ýyl täze iri möçberli taslamanyň—Hazarýaka gaz geçirijisiniň gurluşygyny durmuşa geçirmegiň başlanmagy bilen alamatlandyrylar. Türkmenistanyň ykdysady kuwwatyny mundan beýläk-de berkitmekde, energetika ulgamynda özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde onuň iňňän möhüm ähmiýeti bardyr. Ýewropa bilen Aziýanyň arasynda ýene bir energetika köprüsini döretmek, degişlilikde Hazaryň ýakasyndan geçýän gaz-transport ulgamynyň geçirijilik ukybyny artdyrmak baradaky başlangyjyň Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan geçen ýylyň ýazynda Türkmenbaşy şäherinde geçirilen ýokary derejedäki türkmen-rus-gazak duşuşygynyň barşynda öňe sürülipdi. Hut şol ýerde, strategiki gaz ulgamynda özara hyzmatdaşlygy giňeltmäge hyjuwlydyklaryny beýan edip, üç ýurduň liderleri Hazarýaka gaz geçirijisini gurmak barada Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň Prezidentleriniň Bilelikdäki Beýanatyna, şeýle hem Merkezi Aziýa sebitinde gaz geçiriji kuwwatlyklary ösdürmek baradaky Bilelikdäki Beýanata gol çekdiler, oňa Özbegistan hem goşuldy. ... D O W A M Y - دوامـــی