Sunday, March 16, 2008

EDEBIYAT we SUNGAT - Taryh-ادبیات و صونغات


Mahmyt Kaşgarla bagyşlanan halkara maslahat öz işini tamamlady
Gaýgysyz Garaýew 25 Baýdak
 Düýn paýtagtymyzda «Mahmyt Kaşgarly türkologiýa ylmyny esaslandyryjydyr» atly halkara ylmy maslahat öz işini tamamlady. Bu maslahat ajaýyp türkmen alymynyň doglan gününiň 1000 ýyllygyna gabatlanyp geçirildi. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň guramagynda we goldaw bermeginde geçirilen wekilçilikli foruma ýurdumyzyň alymlary bilen birlikde dünýäniň 17 ýurdundan medeniýet we sungat işgärleri gatnaşdylar.
 Mahmyt Kaşgarlynyň klassyky ylmy mirasyny çuňňur öwrenmek we wagyz etmek, Gündogar halklarynyň dilleriniň we edebiýatlarynyň arabaglanyşygyny öwrenmek maslahatyň esasy maksadyna öwrüldi.
 Maslahatyň bäş seksiýasynda geçirilen mejlisleriň barşynda Mahmyt Kaşgarlynyň ylmy we filosofik garaýyşlaryna bagyşlanan çykyşlaryň we dokladlaryň ýüzden gowragy ara alnyp maslahatlaşyldy. Türki halklaryň dil ylmyny esaslandyryjynyň, onuň döwürdeşleriniň we alymyň işini dowam etdirijileriň durmuş ýoluny açyp görkezýän taryhy-edebi materiallar we barlaglar hem alymlaryň üns merkezinde boldy. ... DOAMY BAR - دو وامــی بار