Thursday, October 23, 2008

BAKYLYKDAN—BAKYLYGA - باقی لئقدان باقی لئغا

Yazyjy: Maya Samizade - - مایا سمیع زاده
Çagalykda garry enelerimiziň dyzlaryny ýassanyp diňlän ertekilerimizdäki ``bakylyk çeşmesiniň ``dury suwuny içen gahrymanlaryň hiç ölmejekdigi bizi rahatlandyrýardy. Çaga akylymyz bilen olaryň şu günlerem ýaşaýandygyna ynanýardyk`olara bir ýerlerde duşmagy arzuwlaýardyk.Halkyň söýgüsini gazanyp olaryň agysyna aglan` toýuna begenen gahrymanlaryň ``bakylyk çeşmesinden ``suw içendiginden bihabar duşmanlar olary öldürmegiň dürli ýollaryny tapsalarda olaryň niýeti päli başa barmaýardy.Şeýdibem watan gahrymanlary ýaşaýardylar `bakylykdan bakylyga barýardylar... Indi görüp otursam ``bakylyk çeşmesiniň dury suwy`` ynsan ömrüniň nähili ýaşandygynyň hasabaty eken.Ynsan beýik taňrydan özüne berilen ömür paýyny halkyň ykbaly bilen baglasa ol biguman bakylyga gidip ölümsiz gahrymana öwrüljek eken. Muny biz gyrgyz Ýazyjysy` ynsanlaryň ýüreginiň aýdymçysy `bakylyk çeşmesinden gana –gana içen Çengiz Aýtmatowda görýäris. ...Dowamy - دووامی