Friday, April 17, 2009

ZORLUK WE SYÝASAT - زورلئق و سياست

Ak Welisapar - آق. ولي صاپار
Türkmenistandaky başyçylyk diktatura, ýagny syýasy zorluk bilen durmuşy jenaýatlaryñ arasynda näme umumylyk bar? Türkmen jemgyýeti syýasy we durmuşy zorluga garşy durmaga ukyplymy?
---------------------
1. Düýeguşuñ gylygy

Üstüne howp abansa, düýeguş kellesini çägä sokup, gutuljak bolarmyş diýýärler. Kellesini bukanda, göwresiniñ añsat aw bolýandygyna guş janawar düşünmese nätsin? Guşdan paýhasa garaşmak hebes, emma howp abanada adamlar özlerini nähili alyp barýarlar? Ine, gep şunda!

Türkmenistanda aýylganç diktatura döräp başlanda, onuñ garşysyna jemgyýetiñ örän az bölegi göreşe girişdi. Adamlaryñ birentegi öz darajyk şahsy bähbitlerine çapyp, geljekki diktator bilen hyzmatdaşlyga başladylar. Köpçülik nätdi? Köpçülik kellesini ”çägede gizledi”. Dowamy - دووامي