Friday, September 25, 2009

Türkmen edebiýat we sungaty gaty giň bir düýnýädir-ترکمن ادبیّاتی و صونغاتی غاتی گینگدیر

T. Kor - ت. کر
Ol halkyň ýüreginden joşup gaýnap çykan çeper sözler we aýdym-dyr, ýa goşgy, saz görnüşünde , Türkmeniň başdan geçirýän wakalary we şol sanda haýsy ugur bolsa, hem , düýgularyň päk şeklinde beýan edilmegidir.
Türkmen edebiýat we sungaty has güýçli wagty, 18- nji asyrlardan başlanýar.
Şol wagtlar Türkmen halkyň özbaşdak ýaşamak-da we Türkmeniň azat durmuşyny goramak-da köp yzygiderli söweşleri başyndan geçirmeli bolupdyr.
Şol döwrüň şahyrlaryndan Döwletmuhammet Azadi, Magtymguly pyragy,nurmuhammet Andalip, Gurbanaly Magrupy we ýene köp-köp edebiýatçylaryň adyny aýtsak bolýar.
Bu Şahyrlaryň durmuşy, Dogurçylyk beýan etmek, halkyň duýgy- düşünjesini Çeperçilik bilen aňlatmak-da, ýüreklere merhem bolup, dilden –dile geçip bize miras bolup gelipdir.
Asyrlar boýunça , Türkmeniň asuda bir ýaşaýysy bolman, elmydama şol zalym Şahlaryň- hanlaryň özara güýç gazanmakda Türkmen topragyna çozuşlar edip,
Parahat yaşaýan halky öz gününe goýmandyr.
Türkmen diýary, Demirgazakdan, Hiwa hanlaryň talaňçylyk çozuşlaryndan kynçylyk çekip ýörse, Günortadan şol Eýran Şalaryndan yzly-yzyna çozuşlara garşy söweşýärler. ... Dowamy - دووامی