Thursday, March 19, 2009

2009-nji ýylyň Nowruz baýramy - ه..2009-نجي يئلئنگ نوروز بايرامي

ýetip gelen täze 1388-nji hijri- şemsi ýyl gutly bolsun
Ir zamanlardan bellenip gelinýän Nowruz baýramy gutlamak bile ildeşlerimizing ählisine jan saglyk, we uly üstünlikler arzuw edýaris!

ýaz (bahar) paslyñ ýetip gelmegi bile dogal(tebigat)da başlanýan ýakymly üýtgemeleri, adamlar ir döwürlerden bäri toý tutup, belläp gelseler-de, “tagwym-e Jelaly“ atly kalendar düzülýänçä her ýylda gaýtalanyp duran özgerişleriñ haýsy gün we haýsy sagatda başlanýanlygy bilinmändir. Netijede bu baýram dürli günlerde bellenipdir. Bu mesele ilkinji gezek Jelaletdin Seljugynyñ buýrugy bile, hijri.şemsi (h.ş.) kalendar düzülende ylmy çözülipdir. Şol kalendar boýunça gyşyñ soñunda gije bile gündüziñ deñleşýän wagty ýaz paslynyñ hem täze h.ş. ýylynyñ başlangyjy edilip alynypdyr. Miladi kalendarynda ol gün 21-nji marta gabat gelýär.

Bahar paslynyñ başlanmagy bile bu gezek 1388-njy h.ş. ýylyna gadam goýýarys. Täze başlanýan h.ş. ýylyny gutlap, düşümli we üstünlikli ýyl bolmagyny arzuw edýäris!

Türkmen halkynyň medeni we syýasy ojagynyň koordinator şurasy
2009-03-20 /1382-12-30

No comments:

Post a Comment