Sunday, December 10, 2017

درگذشت بنیانگذار مطبوعات نوین و اوّلین ناشر ادبیات کلاسیک ترکمنصحرا تسلیّت باد

درگذشت شادروان حاجی مراد دوردی قاضی،
به همه اقوام و خویشان
تورنتو - د. خ. اونق:
... هرگز فراموش نمی کنم اوّلین روزهای ایّام انتشار اوّلین چاپ دیوان مختومقلی در تورکمنصحرا در سال 1347/ش.، آن روز از گنبدکاووس حاجی مراددوردی دائی (از اقوام گروه دائی) همراه با چند جلد از آن به منزل پدربزرگم (بابام-لار) به خوجه نفس آمد. در آن ایّام من حدود 12 ساله بودم و به دبستان می رفتم. حاجی مراد دوردی قاضی به دائی ام گفت: «- به حانجان یگن هم تورکمنچه خواندن را یاد بده!» …
تسلیّت درگذشت شادروان حاجی مراد دوردی قاضی، به همه اقوام و خویشان من در آن ایّام به کلاس سوّم دبستان می رفتم و معلم کلاس ما «یعقوب کر» برخلاف معلمین کم سواد سابق، باسواد و خوش ذوق بودند. در یکی از ساعات ورزش که هوا بارانی بود، در کلاس نشستیم و معلم از هر کدام از دانش آموزان یک آواز درخواست نمود. وقتی که نوبت به من رسید، آواز «گلزاردان آیرئلدیم» و «بویلارئنگا» را که از همان کتاب مراددوردی قاضی بکمک دائی ام یاد گرفته بودم، خواندم. … و مورد تشویق معلم قرار گرفتم. …

Friday, December 08, 2017

Столетие самооценки - یک قرن عزّت نفس

آنامخمد(نیکلای) یمودسکی پسر "یاغشی مأمد

خانواده ای که با فراز و نشیب های خود از عمق کوران حوادث تاریخ، همچون فریادی از گذشته رو به ترقیّات احیاء می شود!
سرنوشت خانواده قیات خان یومودسکی تا پایان قرن بیستم (تاریخ معاصر)
تورنتو - خوجه نفس نیوز - د. خ. اونق: ...  از دو فرزند قیاتخان که یکی یاغشی مأمد و دیگری قادیرمأمد می باشد، قادیر مأمد را آزاد می کنند ولی یاغشی مأمد همراه با پدرش قیاتخان با توطئه محمدشاه قاجار که جهت دستگیری و به زندان افکندن آن ها به روس ها رشوه داده شده بود، مدت ها در زندان باقی می مانند و در همانجا نیز از دنیا می روند. بعد از به زندان افتادن آن ها 3 نوه قیاتخان دو کودک یاغشی مأمد و یک کودک قادیرمأمد از جانب روس ها به اسارت گرفته می شوند.
سه کودک ضامن (گرو) گرفته شده قیاتخان که در بین آن ها تنها یکی زنده می ماند و آن هم همین سرهنگ نیکلای آنامخمد یمودسکی یاغشی مأمد اوغلی است. وی در دستگاه عریض و طویل امپراتوری روسیّه تزاری تربیّت می شود و تا درجه سرهنگی ارتقاء رتبه می یابد. وی آشنا به تمام رمز و رموزهای دستگاه کشورداری امپراتوری روسیّه بود.
نام: نیکلای یمودسکی، نیکلای خان یمودسکی، و یا (نیکلای آنامخمد یمودسکی)،
- وطن: چلکن – (قرون XIX-XX
- وطن قبلی: کومیش دئپه - یمودستان
- بستر خانوادگی: از یک خانواده اشرافی ترکمن.
- پدر بزرگ: قیات خان، رهبر تورکمن های یوموت، ... یکی از طوایف اصلی ترکمن است.
.... وی در انقلاب اکتبر سال 1917 روسیّه همبستگی و حمایت خود را از دولت جدید شوروی اعلام می دارد. در سال 1918 او به عنوان رئیس دادگاه نظامی انقلاب در کراسنوودسک /شاقدم/ حضور می یابد. پس از کودتای گارد سفید در استان ماوراء خزر، او در روستاهای یموت مخفی و مبارزه قاطع خود را علیه گارد سفید امپراتوری تزاری آغاز نمود. از این رو، اوّلین فعالیّت وی علیه تزاریسم، تمام جوانان یموت را از خدمت زیر پرچم دولت و گارد سفید ماوراء خزر برحذر می داشت.
روایت اوّل: نیکلای یمودسکی در تابستان سال 1919 - به خاطر ترس از دستگیری با خانواده اش به سرزمین پدربزرگ خود تورکمنصحرا (ایران) مهاجرت نمود، جایی که از جانب "گارد سفید" دستگیری وی صادر گردید. او به دام گارد سفید افتاد و آن ها ویرا به استان "راستوف - کیسلاوُدسک - تاگانروک /Кисловодск-Ростов-Таганрог/" انتقال دادند. نیکلای در یک فرصت مناسب بوجود آمده در فضای زندان به صورت نامعلومی از آنجا فرار می کند و به کراسنوودسک باز می گردد.

Thursday, November 30, 2017

Iki tapgyrdan ybarat dissertasion we Akademiki öwreniş işleriň (rusça) maglumatlary

Dr. Ownuk H. (ОВНУК, Х.) - Сборник моей диссертационной научьная работа по два этапом (По Русский), Образовательная кандидатский – докторскйих и академические исследования
Collection of my dissertation volumes from 2 step of education; nomination of sciences, doctoral and academical researchs

مجموعه ای از آثار و رسالات حاوی 5 جلد کتاب از 2 دوره آموزشی "نامزدی علوم" و" دکترا" (مجموعاً 19 جلد کتاب)
****
ОВНУК, Х. (Dr. Ownuk H.) - Просмотрить информации. моих книг /Спецификации книг/
1-я КОЛЛЕКЦИЯ
Первая часть (Латинская-Türkmençe) 1. Папка A: Степени, связанные с научными степенями в области науки и докторантуры в Туркменской академии наук ....


View C: C_View_Info_ПоРусский_03 (Russian)
******


Clear LINK: https://drive.google.com/file/d/1CKVArevCCyuT-0ShXiQZCMQDRTZmp4Ye/preview

Sharing LINK: https://drive.google.com/file/d/1CKVArevCCyuT-0ShXiQZCMQDRTZmp4Ye/view?usp=sharing

=======================================================================

Collection 1

Monday, November 20, 2017

Сборник моей диссертационной научьная работа по два этапом образовательная кандидатский и докторскйих

Collection of my dissertation defance of 2 Educational of nomination and Doctoral
مجموعه ای از آثار و پایان نامه من از 2 آموزش نامزدی و دکترا بعلاوه آثار جنبی

B_Shelf 2-Info an English A_Shelf 1-Info in persian

Guide to scientific-research collection

راهنمای مجموعه آثار علمی-پژوهشی
*************************************
View Info. of my books /Book specifications/ 1st COLLECTION First part (Latin-Türkmençe) 1. Folder A: Degrees related to scientific degrees in science and doctoral studies at the Turkmen Academy of Sciences....

Monday, November 06, 2017

Hojanepes şäheri hakda taryhy wakalar - خوجه نفس شأهری حاقدا تاریخی واقالار

Hojanepes-Gürgen derýasynyň Gaýrasyn bölegi
Toronto - Dr. OWNUK Hangeldi (Page 103 in PDF)- Bu oba Kaspy deňziniň günorta-gündogar kenar ýakasyndaky gadymy Kümüşdepe şäheriniň günortasynda, Gürgen derýasynyň diňze guýan agzyndan 2-3 k/m. Gündogarynda, derýanyň deňiz çuňlygyndaky derejesini uly gämi gatnawlarynyň gatnamagyna laýyk saklaýan nokatynda ýerleşýär. Ol ýeriň tebigaty şad we ýaz aýlarynda gök otlaryň manzaryndan has gözel tebigat emele gelýär. Onuň topragy ekerançylyk etmek üçin has kwwatly we bag-bakçalardan bol-elin meýdanlary bar. Ol ýeriň ilaty esasan ekerançylyk, maldarçylyk we awçylyk bilen meşgul. Onda Gümrükhana, telfom, Şilat (Ẑandarma) edarasynyň hem bir bölümçesi ol ýerde bar, hem okuw mekdepleri-de ýerleşýär.

Saturday, September 16, 2017

د). توٚرکمنصحرادا خاص ایرکی دؤرأن یادیگأرلیک لر «چوپان آتا» و «خالدنبی»:

تورکمنصحرادا خالدنبی سنان
حضرت لری نینگ موزه لئیی
تورنتو - د. خانگلدی اونق: شو ماقالانی 1998-نجی یئل لاردا تورکمنستان علم لار آکادمیاسئندا ایشلأن دؤوریم، اؤز دوکتورلئق ماتریال لارئما غوشوپ دئم. شو گونلر کأبیر نأبللی گویچ لرینگ طاراپئندان تورکمنینگ بو قادیمی موزه لئیی نی بوزماق ماقصادی بیلن، تورکمن یأدیگأرلیک لرینه بی پروای لئق بیلن اوت بریأرلر. شو مئناسئباتلی بیز شو علمی ماقالامئزدا حورماتلی اوقئجی لارئمئزئنگ دئققاتئنی شو یأدیگأرلیگینگ قادئمئیتینه چکیأریس! ...
"بو اؤویلیأچیلیک لردأکی قبورلارئنگ باشئندا غویولان، یوٚزینینگ یازغئسی زامانئنگ گچمگی بیلن بوزلوپ غالان باشی قوپبالی توٚرکمن بؤروٚک شکیللی داشدان یاسالان آدام لار، اؤزبولوشلی یکه – تأک معنی لی خأصیّته ایه دیر."...
متن: اؤرأن اییرکی دؤورینگ مدنیّتینی اؤزینده ساقلاپ غایدان، شو گوٚنکی گوٚنلریمیزه گلیپ یتن، توٚرکمن صحرانئنگ یادیگأرلیک لری نینگ ایکی سانی سی حاقدا یادلاپ گچمگی ماقول بیلیأریس.
اسلام دینی نینگ دوٚرلی آقئم لارئندا اؤویلیألره، ائمام لارا هم عالئم – علمالارا سئغئنماق لئغی خاص اهمیّتلی آلئنئپ بارئلئپ دئر. بیله کی میللت لر بیلن بیر خاطاردا توٚرکمن لر هم گچمیشینگ دوٚرلی جوٚموٚشینده یاغشی زادالارئنگ هم اؤویلیألرینگ یاتان توٚربه سینی زیارات ادیپ، اولارئنگ اوٚستوٚنه گوٚنمذلر دیکلدیپ دیرلر، سئغئنماق اوٚچین اولاری ائمامزادالارا اؤویریپ دیرلر. اؤز سئغئنان یاغشی زادالارئنی شیله حورماتلاماق بیلن اؤزلرینه بییک بیری باردان شئپاغات تالاپ ادیپ روحیّت لرینه گینگلیک سالئپ دئرلار.

Monday, August 14, 2017

Kaýdadyr? - قایدا دئــر؟

Aşgabat 1996. Hangeldi Ownuk:
kaýdadyr?--- قایدا دئر؟


Kaýdadyr? - قایدا دئــر؟

نيچه يئللاپ آه و فراق چـکريم، جــا ن قـايدا دئــر؟ سرو و صنوبر، توت – چنارئم باغ و بستان قـايدادئــر؟
تيغ ِ خنجر، باغـری سانجار، آفت ِ جــان قايدادئــر؟ بسکه وصفئن ايله نن چـوخ، جنّت مکان قـايـدادئـر؟

خانه – مالئم قئلدی ويران شول گلستان قايدادئر؟

Serwi – senuwer, tut – çynarym, bag-u bostan kaýda-dyr? Niçe ýyllap ah-u pyrak çekerim, jan kaýda-dyr?
Beski waspyn eýlenen çoh, jennet mekan kaýda-dyr? Tygy hanjar, bagry sanjar, apet-u jan kaýda-dyr?

Hane – malym , kyldy weýran, şol gülüstan kaýda-dyr?

بو يالانچئ بأش گـون عـمر فـانی دنيا نيله سـين ؟ صبح و شام لار جنگ و دعـوا غانلئ دنيا نيله سين ؟
پول و مال و حرص و آز دئر معـنیّ ِ دنيـا نيله سين؟ غرب و شرقئ اؤلچـوپ آليانئنگ سانئ دنيا نيله سين ؟

مال و دنيا، حـرص اوچين ا ُل عاری ساتان قايدادئر؟

Sobh-u – şamlar, jeň-u dawa ganly dünýä neýlesin? Bu ýalançy bäş gün ömür-u pany dünýä neýlesin?
Pul-u mal-u hirs-u az-dyr, manyi dünýä neýlesin? Karb-u şargy ölçäp alýanyň sany dünýä neýlesin?
Mal-u dünýä, hirs üçin, ol ary satan kaýda-dyr?

Saturday, August 12, 2017

Turkmen farmers harvest one million tons of wheat

Wheat Harvest in Turkmenistan
Turkmenistan.Ru:
Turkmenistan’s wheat collection centers have reported receiving one million tons of new crop wheat. It is expected that this year’s government order for procurement of 1,600 million tons of grain will be fulfilled.
This year’s wheat sowing area amounts to 760 thousand hectares in Turkmenistan. About 1,500 grain combines are used in the harvesting campaign. More than 8700 trucks ensure the delivery of wheat to the wheat collection centers, barns and elevators. The branch offices of “Daihanbank” (Peasants’ Bank) make timely payments to the farmers. 

© TURKMENISTAN.RU, 2017

Friday, August 11, 2017

درآمدی بر موسیقی دوتار ترکمنی و معرّفی یک اثر در باب موسیقی دوتار

جلد بیرونی سمت چپ کتاب
تورنتو – دکتر خانگلدی اونق: (نشر دوّم در مدیا سایت)
«ساز «دوتار» قبل از پذیرش اسلام به منزله معجزه آئین اوغوزی «تکتانگری» محسوب می شده است. مبلغ آن ”قورقوت آتا“ می باشد. این اثر در دوره های مختلف تاریخ جهت آموزش فرزندان و جوانان اقوام تورک مورد استفاده قرار می گرفته است!» (فایل پی دی اف این اثر را می توانید از اینجا دریافت دارید!)
مقدمه: موسیقی علاوه بر تغذیه روح و روان انسان، بیانگر خیلی از حوادث و رخدادهائی است که جهت ماندگاری و ثبت آن در اذهان عمومی، هنرمندان و دست اندرکاران احساسات درونی و دراماتیک خود را بر روی مقامات موسیقی سازی و آوازی، خلق و ضبط نموده اند. از این جهت در محتوای موسیقی هر ملّتی بیان روحی و روانی خیلی از حوادثی را می بینینم که در تاریخ اجتماعی انسان ها رخ داده است.
در مورد موسیقی دوتار در فرهنگ اطلاعات عمومی مربوط به زبان فارسی، بشرح زیر توضیح داده شده است:
موسیقی دوتار تورکمنی به اشکالی از موسیقی اطلاق شده است که در بین اقوام تورکمن ایران، جمهوری ترکمنستان و افغانستان و احیاناً سایر ترکهای کشورهای دیگر رواج دارد.
علاوه بر این ها در بین سایر اقوام در افغانستان و ایران نیز رواج دارد. امروزه حوزه‌های نواختن دوتار عبارتند از، شمال خراسان در شهرهای؛ قوچان، بجنورد، شیروان، اسفراین و درگز و جنوب و شرق خراسان در شهرهای نیشابور، تایباد، بیرجند، تربت جام، کاشمر و سرخس و سبزوار و نواحی ترکمنصحرا در شمال شرق ایران از جمله استان گلستان و شمال غرب خراسان، همچنین برخی مناطق استان مازندران نیز مورد کاربرد دارد.
جلد بیرونی سمت راست کتاب
این ساز در نواحی مختلف، با اندکی تغییر در شکل و نحوه نوازندگی متمایز می گردد. انواع دوتار در محدوده مرزهای جغرافیایی ایران به «دوتار خراسان» با دو گونه شمال و جنوب، «دوتار ترکمن» و «دوتار مازندران» حتّی به «دوتار بغداد» نیز تقسیم شده است.
کل ساز و نحوه در دست گرفتن و سبک نواختن در شمال و جنوب خراسان تا حدودی با هم متفاوت است. مردم مناطق خراسان قصه‌ها و داستان‌های خود را در قالب آهنگ‌هایی زیبا سینه به سینه به نسل‌های کنونی منتقل کرده‌اند. اگرچه دوتار در شرق خراسان از تربت جام، تایباد و ترکمنصحرا سرچشمه می‌گیرد.
همچنین در شهرهای نواحی شمال ایران، استادان و نوازندگانی را در نوازندگی ساز دوتار در خود پرورش داده است. این ساز در بین هنرمندان زبده دوتار نواز در ترکمنصحرا و ترکمنستان در بین همه تیره های ترکمنها، اعم از یموت های توٚرکمنصحرا و داش اوغوز، تکه ها، ارسأری ها، سالئرهای توٚرکمنستان و سالورهای تربت جام و نیز در شرق خراسان دوتار ترکمنی می‌نوازند. از جمله هنرمندان ترکمنصحرا که در حال حاضر دست اندکار نوازندگی هستند، عبارتند از:
مرحوم ارازمحمد تکه، مرحوم خلیفه نظرلی محجوبی، استاد بایلی تکه، دکتر مجید تکه، طاهر تکه، موسی جرجانی، تاج بردی پیکر، آنه ‌بردی پیکر، عید محمد اونق، مرحوم اُلیاقلی یگانه، ارازمراد آرخی، مرحوم حوجه شرقی، آمانگلدی شرقی، قربانگلدی کر، و …