Monday, May 28, 2007

Dünyə meşhur bolan Türkmen halysy bu gün bayram etyər!


26 Magtymguly, 2007 18:46:00
Bugün ýurdumyzda Türkmen halkynyň gadymdan bäri gelýän haly sungady gutlanýar . Ençeme asyrlardan bäri dowam edip gelýän bu sungatda türkmeniň durmuşynyn, ajysyny-süýjüsini, şatlygyny-begenjini görmek bolýar. Dünýä belli türkmen halylaryna özleriniň ...[dowamy]
web Çeşmesi: Türkmen Press

No comments:

Post a Comment