Friday, February 29, 2008

Halkara Ene Dili güni hakynda “Türkmen Ene Dili komitetiniň


Raporty
Halkara ene dili güniniň hormatyna,
22 –nji few.da geçirlen konferans

1999- nji ýylda Birleşen Milletler Guramasy ( BMG, UN) tarapyndan Halkara ene dili güni jar edilen 21-nji fewral güni hormatyna, Berlin şäherinde konferans bolup geçdi. Konferanse çagyrlanlaryň biri türkmen ýazyjy, şahyr we neşriýatçy Ak Welsaparyň gyzykly çykyşy gelenleriň ünsüni köp tarapla‎yn özine çeken çykyş hasablanyldy.
Sebäbi zalda oturanlaryň tarapyndan iň köp sorogy Ak Welsapara berildi. Ol, öz çykyşynda “saýran dillerim“ we “gözel 25 “ goşgylary okamak bile 18- nji asyr türkmen şahyry Şeýdaýy (1730-1790) dan türkmen diline bolan söýgi we ýedisi çekimli bolup 25 harpdan ybarat türkmen elip-biýi hakynda söz açmagy, mesele hakynda gürrüngler edilip soroglar ‎‎‎ ýüze çykdy. Mysal üçin oturnlardan Awganistanly Dr. Taşgin Alman dilinde ýazylan„ “skitlerň sungaty“ atly kitaba salgylanyp „ “Yssyk depe“ de tapylan käsede türki dilde bir sözlem bardygyny we gadymylygy milady ‎ ýyl hasabyndan 4-5 ýüz ýyl öňki ýyllara degişli diýip gürrüň berdi. Bu gürrüňleriň soňundan, türki dilleriň ykbalynda arab elipbiýi we ýazu usulynyň roly tema dan geljekde ýörite bir seminar geçirilmegi zerur diýlip teklip edildi.

“Halkara Ene Dili Günini Hormatlama Komiteti”
25/02/2008

No comments:

Post a Comment