Sunday, July 10, 2011

E.Y. Respublykasynyň Pasdar Guramasynyň “Harasat” edaraçylary, Türkmen ilatynyň namysyna göz dikdiler!

Facebook gaýnaklardaky elimize gelip gowushýan maglumatlara görä; ... E.Y. Respublykasynyň Pasdarlar Guramasynyň  “Harasat” edaraçylary, tarapyndan Kümmetkowus şäheriniň ady üýtgedilen ýokary okuw jayi ”Daneşgah-e Kaşawarzy (Obahojalyk Uniwersitesi)”  Türkmen ilatynyň namysyna göžtikip başlapdyr.
Şeýle bir wakanyň ýüze çykmagynda Kümmekowus şäherindäki bolup geçen hadisa şaýatlak edýär.
Iki bölekden ybarat bolan, Facebook aragatnaşyk ulgamynyň sahypa eýesi “Hajy Däde”  sahypasynda şeýle maglumatlara gabat gelýäris:
Bular “Gorayjymy? Ýa-da, “Zorlaýyjymy?”
Kümmetkowus şäheriniň Ýokary Okuw Jaýy bolan Kümmet Uniwersitesiniň gyzlar talyplary bölümünde döwlet Harasat sakçylary tarapyndan namys zorlanmasyna gorkuzulypdyr.

Bu şeytansypat şahsyýet türkmen talyp gyzlary egzaminden gorkuzyp, olary zorlanma güýjüne daýanjakdygyny bellapdir.
Bu habaryň ikinji bölüminde: ” Türkmen talyplary bu habary eşiden badyna, meselaniň üstüni açmak üçin bilekeship bu “Harasat” goraýyjynyň iş kabinetine barýarlar. Gapy bir bada açylmaýar. Talyplar gapyny öz güji bilen açyp göseler, bir bolugsyz sahnanynň üstünden duş geldiler. Ol harasat wezipesindäki kişiniň, bir türkme talyp gyzyy bilen ýaryn-ýalaňaç halatdaky zorlanyjy sahnasynyna gabat geldiler. Bu waka beýleki türkmen we gaýry türkmen talyplar hem goşuluşdylar. Olar Bu şahs “Jafary” hem Okuw Jaýyň başmüdiri bolan “Setdarýan” dagylaryň bu amalyny ýazgaryp; “Jafaryýe bigaýrat, il namysyny zorlama!” we “ Setdarýan uýalyňyz, Kümmet Uniwersitesini terk ediň!” ..ýaly şygarlar berildi. Bu waka şäher policýsynyň ünsüni çekip 6 maşşin policýa ol ýere dökülip, meseläniň üstuni basyryp, bu hadisany tamalandy!! Yglan edýärler.
Bu hadisandan soň Kümmet şäheriniň Ýokary Okuw Jaýynyň Harasat goraýyjysy zorlanan talyp gyzyň dilinden özüni aklap, gol hat alýar. Garşydaş talyplaryň 2-si Uniwersitetiň baş müdiri we Harasatçynyň tarapynda jogapkärlige çekmäge synanyşýarlar.

No comments:

Post a Comment