Friday, April 25, 2014

Кайгысыз Атабаев - غایغئسئز آتابایف

Кайгысыз Атабаев
غایغئسئز آتابایف
... یکی از اعضای "کمیته شهروندان سرکوب شده ترکمنستان" به یاد می آورد که در این روز «10 فوریه سال 1938»، غایغئسئز آتابایف اولین رئیس شورای کمیساریای خلق ترکمنستان شوروی سوسیالیستی٬ به ضرب گلوله کشته شد. در واقع، این مرد یکی از بنیانگذاران کشور جمهوری ترکمنستان در مرزهای کنونی کشور بود. ماه اکتبر امسال ۹۰ /مین سالگرد تاسیس «جمهوری شوروی سوسیالیستی تورکمنیستان» بود. در راستای این واقعه بنا به پیشنهاد «کمیته شهروندان سرکوب شده ترکمنستان»٬ این سال را در حافظه تاریخ٬ «سال سرکوب غایغئسئز آتابایف» توسط رژیم استالین اعلام می دارد. ...
Ресурсы: Хроника Туркм. Кайгысыз Атабаев

No comments:

Post a Comment