Friday, May 02, 2014

Uzaklardan hoshlyk sargydy gowushyar
از دوردست ها پیام خوش می رسد!


از دوست پیام می رسد.
از آنسوی سرزمینها٬
از دوردستها٬
از آنجا که٬
در آن اکسیژن زیاد است.

اما «خاک» به سروری «پا»٬
در پیشگاه خورشید
سر می افکند! ...
Lucky massage - ....

اخبار خوشی که در این ایام از جانب سایتهای مربوط به تحصیلات و تفحصات آکادمیکی در مورد انتشار اسناد درجه علمی اینجانب منتشر شده است٬ موجب خوشحالی و سرور دوستان و آشنایان دور و نزدیک گشته و عرض تبریک دریافت می داریم٬ برای ما نیز موجب بسی افتخار است که از جانب سرکار "خانم نیَره صفازاده" از سیدنی استرالیا پیام شادباش دریافت داریم.
برای سرکار خانم نیَره عزیز نیز آرزوی پیروزی در همه عرصه های زندگی داریم!
دکتر خانگلدی اونق (اوکتای سورنای) فیسبوک - Facebook - تورنتو

No comments:

Post a Comment