Sunday, January 11, 2015

توًرکمن تی وی غورناجاقلاری قوتلایاریس، واُلارا اوًستونلیک آرزو ادیأریس

Turkmen TV
 یاغشئ نیِتی‌میز بار. آق پاتا بِرمگینگیزی سوُرایارئس
(تۆرکمِن تی وی) خوصوصئ تِله‌کانالینئ غورناجاقلارینگ تۆرکمِن خالقینا یازان یۆزلِنمه سی
غادیرلئ ایلدِشلِر! موسولمانلارئنگ آلله تاراپئندان یِره اینِن بِییک کیتابئ بوُلان قرآ‌‌ن‌ئندا, توتوش یِر شارئندا یِرلِشیأن خالقلارئنگ مِدِنیِتلِرینینگ, دیللِرینینگ دأپ-دِسسورلارئنئنگ بیرمِنگزِش بوُلمانلئغئ طبیغئ خادئثادئغئ و بو کؤپدۆرلیلیک, آلله تاغالانئنگ غودراتئ‌نئنگ گووأناماسئ‌دئغئ بِللِنیلیار. بو یاغدایدا خالقلارئنگ آراسئندا دۆشۆنیشمِزلیگینگ یۆزه چئقماغئ مۆمکین. شوُنگا گؤرأده خالقلار, بیرِک بیرگینگ دورموش یوُلونئ و دۆنیأ غارایشئنئ بیلمِک آرقالئ پاراخاتچئلئق اِساسدا غورولان اؤزأرا غاتناشئقلارئ غورنامالئ بوُلوپدئرلار. بو اؤزارا تانئش بوُلماق مِسِلِه‌سی, اینگ واجئپ و غایراغوُیولماسئز مِسِله بوُلوپ, حأضیرکی دؤوۆرده خالقلارئنگ غاتناشئقلارئندا مؤخۆم روُل اوُینایار.

هِر بیر خالقئنگ اینتِللیگنسیا پوداغئ (عئلمئنگ و مِدِنیِتینگ دۆرلی پوداقلارئ بوُیونچا یؤریته بیلیمی بوُلان, عاقئل زأخمِتی بیلِن مِشغوللانیان آداملارئ) اؤز خالقئنئنگ دۆنیأغارایشئنئ آیرئ بیر خالقلارئنگ عالئملارئندان غوُوئ تانایاندئغئ دۆشۆنیکلیدیر. بو بارادا یِوروُپالئلارئنگ تۆرکمِنلِر باراسئنداقئ یوُل یازغئلارئنئ یاتلاماق گرِک. شوُل کیتاپلارئنگ کؤپۆسینده بیزلِر بارادا نأدوغرئ ماغلومات یازاندئقلارئنئ هِمّأمیز بیلیأریس. اِگرده بیر کسِکی خالق تۆرکمِنلِری تانامازدان, اؤز غاتناشئقلارئنئ شو هیللی کیتاپلارئنگ اِساسئندا یوُلا غوُیسالار, ایروُ-گیچ اؤزارا دۆشۆنیشمِزلیگه سِبأپ بوُلجاغئ ایکی‌اوچسئزدئر. شوُل سِبأپلِره گؤرأ بیزلِر, اؤزۆمیز بارادا دوغرئ و خاقئقاتا لایئق گلیأن ماغلوماتلارئ یایرادئپ,خالقئمئزئنگ روخئ بایلئقلارئنئ تاناتمالئ‌دئرئس. بو ایش هِر بیر تۆرکمِنینگ وِظیپِه‌سی-بوُرجئ دییپ خاساپ اِدیأریس. اۆستِسینه-دِه, حأضیرکی دؤوۆردِه, یاغنئ عومومئ آراغاتناشئق سِریشدِلِرینینگ چالت اؤسیأن دؤورۆندِه, سان تایدان آزدئقلئق اِدیأن خالقلارئنگ مِدِنیِتی, کؤپ آداملئ خالقلارئنگ مِدِنیِتینده سینگیپ گیتمِکلیگی و آز واغتدا تأزه نِسیل دیللِرینی و روخئ بایلئقلارئنئ یاتدان چئقارماقلارئ مۆمکین. بو یاغدایدا مِطبوغات ایشلِری بو نأساغلئغئ و نوغسانلئغئ آرادان آیئرماغا یا-دا هیچ بوُلماندا اوُنونگ گۆیجۆنینگ کمِکلمگینه یاردام اِدیپ بیلِر, اِمّا مِطبوغات و نِشیر ایشلِری, هِر بیر آدامئنگ اِلینه یِتمِیأر و اوُندان پِیدالانماق اۆچین کأبیر شِرطلِر گرِکلی بوُلیار. بیز مِطبوغاتدان باشغا اینگ ییتی تأثیر غوُیوپ بیلجِک زاتلارئنگ آراسئندا تِلِویزیوُن‌ئنگ گۆیچلیدیگینی آرقایئن آیدئپ بیلجِک. سِبأبی هِر بیر اؤیده تِلِویزیوُن‌ئنگ بوُلمازلئغئ مۆمکین دأل. شوُل سِبأپدِن بیز غورنایجئلار حأضیرکی زامان آراغاتناشئق یوُلوندان پِیدالانماقلئغئ غاتئ ضرور خاساپ اِدیأریس. بیز اِیران تۆرکمِنلِری غاراشسئز و دؤولِته داخئلسئز خوصوصئ تِلِه‌کانالئمئز بوُلان یاغدایئندا, اوُنگات گپلِشیکلِری تایارلاماق آرقالئ تِلِه‌یایلئم اِشیگینده اولئ خئجوو بیلِن هِر بیر تۆرکمِن اؤیۆنینگ غاپئسئندان, سِرپیگیندِن أدیم أدیپ, تِلِویزیوُن‌ اؤیجۆگینده اوُرون تاپئپ بیلسِدیک, کؤپ ماقصاتلارئمئزئنگ خاصئل بوُلجاقدئغئنا شِک-شوبهه‌سیز غاراپ بیلِردیک
زأحمِت سؤیِر ایلدِشلِریمیز
یوُقاردا آیدانلارئمئزدان نِتیجه آلاسئمئز گلیأر. أهلی اولئ باشلانغئچلار یالئ, بیزینگ ایشه گیریزجِک خوصوصئ تِلِه‌کانالئمئز هم خئیالدان باشلاپ خاقئقاتا تاراپ ایلِرلِیأندیگینه بِرک ائنانیارئس. بیز خوصوصئ تِلِه‌کانالئ غورنایجئلار شِیله هم بیزه مِنگزِش اِدِبیات و مِدِنیِت اوغروندا ایشلِیأنلِر, باشارجانگلئق, ائخلاصلئ‌لئق و یاغشئ نیِتلیلیک یالئ غئمّاتلئقلارا دایانئپ, خالقئمئزئنگ آت-آبرایئنئ موندان-دا بِیلأک اؤسمگی یوُلوندا اِلیمیزدِن گلیأن ایشلِری آرقالاشئقلئ و اوُقغونلئ یِرینه یِتیرمِکده ایش آلئپ باریارئس, اِمّا غئنانساقدا خوصوصئ تِلِه‌کانالئنئ ایشه گیریزمِک اۆچین اولئ مؤچبِرلی مالیه اۆپجۆنچیلیگی گرِک. حأضیرکی واغتدا عألِم گینگیشلیگینه اوچورئلان اِمِلی هِمرالار آرقالئ تِلِه‌یایلئم خئذماتلارئ هؤدۆرلِنیلیأر. بو خئذماتلاردان پِیدالانماق آرقالئ اؤز خوصوصئ تِلِه‌کانالئمئزئ ایشه گیریزمِک اۆچین پول سِریشدِلِرینی اوپچون اِتمِک گرِک. بو مِسِله‌ده سیز زأخمِت‌سؤیِر تۆرکمِن خالقئمئزدان یاردام سوُرایارئس. خدای‌جاندان مۆنگده بیر شۆکۆر! بیزینگ آرامئزدا ساخئ, غورپلئ و بای آداملارئنگ آز دألدیگینه و شِیله ساخئ آداملارئنگ هِمِّه‌سی اؤز خالقئنئنگ مِدِنیِتینِه, دیلینِه, اِدِبیاتئنا و صونغاتئنا اۆنس بِریأندیکلِرینه ائنانیارئس و شوُلارئنگ غوُلداو حِمایات بِرمِکلِرینه بیل باغلایارئس. هر کیم اؤز یاغدایئنا گؤرأ بو ماقصادئمئزئنگ عامالا آشماغئنا غوُشاندئنئ غوُشار دییپ اومئت اِدیأریس. بِلکم سیزینگ یاردامئنگئز بیلِن بو اولئ سِپگیتلِره یِتِریس
بیز یاقئن گلجِکده مالیه غوُلداولارئ یئغناماق اۆچین بانک خاسابئنئ آچماغئ نیِت اِدینیأریس. بو باراداقئ ماغلومات, کؤپچۆلیگه خابار بِریلِر
خوُرمات بیلِن
یوسف قوجق / منصور طبری / مجید صوفی‌راد / احمد هلاکویی
06.01.2015   –  16.10.1393
——————
تورکمنچه خصوصی تی وی غورنال لارینگ سایت آدرسی http://turkmentv.biz/#!/home

No comments:

Post a Comment