Saturday, March 28, 2015

Kanada Parliamentinde 2015-nji ýyl Nowruz Baýramy

Kanada Parliamentinde
2015-nji ýyl Nowruz Baýramy
Toronto-Hojanepes News: Bu ýylyň (21-Mart-2015 ý.) Nowruz Baýramy, öňki ýyllara garanyňda, dünýäniň dürli ýurtlarynda has dabaraly garşy alyndy. Esasanam ABŞ-niň Agöýüne (Ak Tam) çenli gyzyklanmalar bildirildi; we onuň prezidenti Barak Obama hem maşgalasy Mişel Obamanyň gyzykly gutlagy hem ol ýerde geçirilmegi şeýle hem Kanadanyň Primer Ministeri tarapynda gutlanylmagy we ş.m. ..., jemi bu ýylyň Nowruz Baýramyny geçirilişi parhly şekilde görkezildi.
Kanadaly Dürli toparlar we Etniki jemgyýetler hem bu baýramçylygy dabaraly alyp barmakda uly paýa eýe boldular. Şol sanda Torontoda ýaşaýan Türkiýe Jemgyýeti "Nowruz Baýram" öz gadymy miraslary hökmünde, Kanadanyň Parliament jaýynda ýerine ýetirip, oňa ýurduň (Kanadanyň) parliament agzalaryndan belli-belli görnükli şahsyýetler gatnaşdylar.

Şolaryň arasynda Kanada Mejlisiniň Toronto şäheriniň Riçmonthil we Tornhil etraplarynyň deputaty jenap Dr. R. Moridiniň bu baýramçylyga goşuluşmagy bilen, onuň üçin niýetlenip goýulan "Diwan-i Jahanşa Hakyky" eserini eline gowşuryldy. Bu gatnaşykda, Toronto şäheriniň türk jemgyýetleriniň meşhur; "Azerbaijanstar (öňki Habdar baba)" gazýetiniň tarapyndan käbir sebitlerşdirilen suratlar aşakda berilipdir. ...

Kanada Parliamentinde 2015-nji ýyl Nowruz Baýramy.
Kanada Parliamentinde "Diwan-i Jahanşa Hakyky" kitabyny onuň ýazyjysy Dr. Hangeldi Ownugyň tarapyndan, Kanada Mejlisiniň Toronto şäheriniň Riçýonthil we Tornhil etraplarynyň deputaty jenap Dr. R. Moridia hödürlenişinden suratlar: 
23/Mart/2015
Nevruz Heritage In Parlament CA - Toront Täze ýylda "Diwan Jahanşa" hödülenildi" Nevruz Heritage In Parlament CA -Toronto Täze ýyl dabarasy Kanada Parlamentinde

***************
دیم اثر "دیوان جهانشاه حقیقی" به دکتر رضا مریدی
*************

No comments:

Post a Comment