Saturday, January 05, 2008

Eýranyň Çapaghly obasynda ýüze çykan hadisa…..Golestan welaýatynda 18 ýaşynda bir balykçynyň, howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilendigi habary, etrapda bolan halkyň gahar we gazabyna sebäp bolandygy habary berildi. Çapaghli obasynda, Hesameddin Hediwer adly balykçy, howpsyzlyk güýçleriniň uly gaýygy, balykçylaryň kiçi gaýygy bilen çakyşanmasynda, ölendigi barada maglumat berildi. Çapaghli, Hojanefes we Bender Türkmen şäherinden halk, 30 ulag bilen 60 motorsiklet bilen, Çapaghly obasynyň howpsuzlyk güýçleriniň edarasyna hüjüm edip binany oda berdiler. Gazapda bolan halk soňra Bender Türkmen häkimiýet binasyna gidip, binada bolan komputer we başga zatlara, bina zyýan berendigi barada maglumat berildi. Wakadan soňra Golestan welaýatynyň merkezinden,howpsuzlyk güýçleri (sepah pasdaran), Bender Türkmen şäherine girip, halkyň köçelere çykmalaryny gadagan yglan etdi. Ertir sagatlarynda, howpsuzlyk güýçleri, bir näçe kişiniň öýine hüjüm edip, bir näçe kişini tussag edendigi hakynda habar berildi.
Web Resource: Gybat

No comments:

Post a Comment