Saturday, March 08, 2008

Altyn asyr seýilgähinde konsert berildi

Şu gün Türkmenistanyň paýtagtyndaky Altyn asyr seýilgähinde Türkmenistanyň teleýaýlym we radio ministrligi hem-de Aşgabat şäher häkimliginiň bilelikde guramagynda, ýetip gelýän halkara aýal gyzlaryň gününe bagyşlanyp konsert geçirildi. Konsertda ýaş bagşylarymyz gelin gyzlarymyzy wasp edýän aýdymdyr, goşgulary bilen çykyş etdiler. Şeýle hem tans toparlaryň ýerine ýetirmeginde tanslar görkezildi. Konsertda halkymyzyň ýaşaýjylary, mekdep okuwçylary, talyplar hemde ýokary okuw jaýlarynyň professorlary gatnaşdylar.

No comments:

Post a Comment