Saturday, April 10, 2010

Gyrgyzystanda, Azerbayjanda bolup gechen waka, gaytalanmayarmy?-قئرقئزستاندا آذربایجاندا بولوپ گچن واقا غایتالانمایارمی؟

Gyrgyzystanda, gechen gunler bolup gechen waka, 90-njy yyllarda Azerbayjanda bolup gechen wakalar bilen mengzesh taraplary koep dowletleri alada goymagy normaldyr.
Azerbayjanda 90-njy yyllaryng bashynda köchedäki protest hereketi bilen, hökümeti Halk fronty eyledi. biriki yyl songra Suwrat Hoseyinow adynda birining yolbashchiliginnda bir toparyng hereketi bilen hökümet, Haydar Alyyowyng ygtyyaryna gechirlipdi.
Indi Haydar Alyyow bilen Abulfazl Ilchi beying, SSSR rezhimindäki Pozitsia bilen hökümetdäki orunlaryny dengeshdireningde, G. Bakyyow bilen R. Otanbayyowa arsyndaky tapawutlary bi ygtyyar aklynga gelmeyärmi?

Ilgüyji -
2010-04-09

No comments:

Post a Comment