Saturday, March 12, 2011

Şu websahypanyň täzeden açylmagy hakda! - شو وب صاحئپانئنگ تأزه دن آچئلماغی حقدا

Salam hormatly okyjylar we ildeşler!
Bir näçe wagt bäri şu websahypanynň togtadylmagy, Eýran Türkmenleriniň Medeni we Syýasy Ojagyny alyp barmakda yüze çykan käbir nasazlyklar sebäp boldy. Regionda, esasan Eýran Yslam Jemhuriýeti hem türki dilli jemhuriýetlerinde bolup geçýän tazelikler hem türkmen edebi, medeni, taryhy we syýasy babatlarda bolup geçýän hadysalar hem wakalaryň beýanyny ilimize we dünýä ýetirip durmakda, täze ýylyň bosagasynda ýagşy niýetler bilen “IL GEREK” atly Türkmen Internetsahypamyzy ýola goýdyk. Bu iş daşary ýurtlarda ilimiziň medeni we jemgyýetçilik babatlarda ýardam bolar diýip umit etýäris.

Hak-hukugyň almaga Daýanyp duran “ILGERK

No comments:

Post a Comment