Monday, July 16, 2012

neşe belasy türkmenleriň-de aladasy - نشه بلاسی ترکمنلرینگ - ده، آلاداسی

BMG-niň neşelere garşy göreş boýunça
edarasynyň maglumatyna görä, dünýäde
sarp edilýän neşe maddalarynyň-da,
90% -den gowragy Owganystanda
öndürilýär.
Azatlyk Radiosy: BMG-niň neşelere garşy göreş boýunça edarasynyň maglumatyna görä, Owganystan neşe we neşe maddalaryny öndürýän ýurtlaryň arasynda dünýäde birinji orunda durýar. Şol edaranyň maglumatyna görä, dünýäde sarp edilýän neşe maddalarynyň-da 90% -den gowragy bu ýurtde öndürilýär.

Owganystanda öndürilýän neşe maddalarynyň aglaba bölegi gaçak ýollar arkaly daşary ýurtlara alnyp gidilýän hem bolsa, soňky döwürlerde neşäniň Owganystanyň öz içinde, şol sanda bu ýurtda ýaşaýan etniki türkmenleriň arasynda-da kem-kem giň ýaýraýandygy aýdylýar.

Azatlyk Radiosynyň “Türkmen sesi” gepleşiginiň nobatdaky tapgyrynda owgan türkmenleriniň arasyndaky neşekeşlik we bu problemadan gutulmaklygyň ýollary bilen bagly gürrüň edilýär.

Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky studiosynda geçirilen bu gepleşige Owganystanyň prezidentiniň dini işler boýunça maslahatçysy Molla Jora, şeýle hem ýerli lukman Muhammed Emin Tagan, ýerli bilermen Abdulgani Çerkez we neşekeşligi terk eden Akmyrat gatnaşýar.

Şu “Türkmen sesi” gepleşigini diňlemek üçin, şu ýere basyň:

No comments:

Post a Comment