Tuesday, September 17, 2013

Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň nyşany-ترکمنستانئنگ زنانلار بیرلشیگینیگ مرکزی گنگشینینگ نشانی

Zenanlar Birleşigi
Türkmenistanyň Zenanlar Birleşigi:

Nyşan Oguz hanyň sekiz burçly ýyldyzy görnüşinde ýerleşdirilen.
Nyşanyň tegelek zolagynda ýerleşdirilen \\\"Türkmenistanyň Zenanlar birleşigi\\\" diýen ýazgy hem-de türkmen zenanlarynyň döreden kämil sungat eserine öwrülen bäş welaýatyň haly gölleri jebisligiň, agzybirligiň nyşany hökmünde merkezde ýerleşdirilen şekilleriň sazlaşygyny döredýär.

Tegelegiň içinde merkezde ýerleşdirilen Oguz hanyň sekiz burçly ýyldyzynyň şekiline çalymdaş, zemine nur paýlaýan gün şöhlelerinden emele gelýän çarh bilen sazlaşykda aýlanýan, kürte goçak nagyşlary ýerleşdirilen, türkmen sährasyna meňzeş sekiz sany reňkler, asly nurdan dörän türkmen zenanlarynyň asman-zemin päklikleri bilen sazlaşygyny we ynsan ömrüniň dowamat dowamyny aňladýar. ...
Nyşan Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň XV giňişleýin mejlisiniň 1- nji karary bilen tassyklandy.
2013- nji ýylyň 23- nji fewraly.
Aşgabat şäheri

No comments:

Post a Comment