Saturday, February 22, 2014

بیانیه بمناسبت 35مین سالـروز بنیانگذاری کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن
ایل گویجی: از نظرما تلاش همیشگی در راه برقراری فضای دوستی و تفاهم برجمع ترکمن ها یک وظیفه ی همگانی و اجتناب ناپذیر است. واین تلاش هم وقتی می تواند ثمر بخش باشد که از روش هائی که مدنی و دموکراتیک اند وسبب خیر می گردند، پیروی شود.
سی وپنج سال پیش با پیروزی مردم ایران درسرنگونی رژیم دیکتاتوری شاهنشاهی، نیروهای انقلابی خلق ترکمن درغرب ترکمنصحرا ستاد خود را درساختمان شهرداری شهربندرترکمن مستقرنموده آنجا را "ستاد شورای انقلابیون خلق ترکمن" نامیدند.
جمعبندی گفتگوی آنها برای پایان دادن بر ادامه بحث انتخاب نوع تشکلیابی منطبق برشرایط، ازروز اول استقرار درستاد( 22 بهمن) شروع شد وتا آشنائی با نظرات فعالین شهرهای گنبدقابوس وآق قالا که از روز دوم شروع گردید، روز چهارم به پایان رسید. ولی مشکلات غیرمنتظره ی پروسه ی گفتگو با افراد ومحافل معتمدین وافراد پرنفوذ شهر در رابطه با تغییر نام شهر که شب و روز، درمحل "ستاد شورای انقلابیون خلق ترکمن" وهم درمنازل شخصی علاقمندان تداوم داشت، تأخیر وتغییراتی درنحوه ی پیشبرد برنامه مراسم بنیانگذاری کانون را تحمیل نمود.
اجرای مراسم بنیانگذاری کانون ازگنبدقابوس آغاز شد. این مراسم درتمامی شهرهای ترکمنصحرا وهمه روستاهائی که واحدهای کانون تشکیل دادند، با شرکت گسترده وفعال اهالی وتمامی دانشجویان ودانش آموزان پیشگام صورت گرفت.
جمع فعالین، هواداران وحامیان فعال کانون ازهمان اول ترکیبی از افراد طرف دار مبارزه خلقی وطبقاتی با تفاوتهائی درمیزان عمده دیدن یکی از دوعنصر مذکور درموارد مختلف بود. این موضوع در مقاطع مختلفی موجب پیش آمدن مسائل و مشکلاتی برسر تنظیم مناسبات جناح ها گردید. کانون درداخل بیش از یکبار شاهد انشعاب نبود. ولی درخارج بویژه درمرحله ی بازسازی کانون شاهد دسته بندیهای متعدد برسر درک از بازسازی وشیوه ی پیشبرد امر بازسازی بود. جمعی امر بازسازی را با امر رفع کمبود حزب سیاسی ملی برای ترکمنها یکی دیده، اراده گرایانه حاضر به پذیرش اجتناب ناپذیر بودن پیروی از شیوه های مدنی ودموکراتیک درامر بازسازی نبودند. بنابراین رویکردی بسان هیأت موءسس یک حزب سیاسی را داشته، هم ادعای بازسازی یک تشکل کانونی را می نمودند، وهم ادعای تشکیل اولین حزب سیاسی برای ترکمنها نموده می خواستند رویکردشان یک اقدام تاریخی ارزیابی شود.
این گروه با اراده گرائی های ویژه ی خود علاوه برتعیین نام جدیدی برنشریه کانون که از بدو تأسیس ایل گویجی بود، باعث تشنج و تفرقه شدند.
از نظرما کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن یک تشکل فرهنگی وسیاسی حق طلب با سختار تشکیلاتی افقی وفاقد خط مشی حزبی سیاسی تصویب شده درارگان عالی خود است. بعلاوه افراد کانون در راه اهداف مشترک با تعهد به پرهیز از روشهای تشنج آفرین و زیانبار به حال ترکمنها فعالیت می کنند. بدینجهت کانون قابل تبدیل شدن به حزب سیاسی که ساختاری عمودی و دارای رأسی بنام مرکزیت وخط مشی حزبی سیاسی تصویب شده درارگان عالی باشد، نیست. بنابراین همانگونه که بیش از 25 سال شاهدش هستیم، تلاش اراده گرایانه برسر امری امکان ناپذیر نتیجه ای جز ایجاد تشنج و ضرر به ترکمنهای ایران و جنبش آنها نداشت.
با این استدلال به جمعی که باعنوان کانون فرهنگی خط تیره سیاسی وبا ارگان "ترکمنستان ایران" فعالیت می نمایند پیشنهاد میکنیم به جای پیروی از روشهای نه تنها بی نتیجه بلکه تشنج آفرین ومضر، حزب ملی مورد ادعای خود را تشکیل دهند. تا افراد حزب مذکور علاوه بر فعالیت درآن ، درصورت تمایل در تشکل های غیرحزبی ازجمله کانون بتوانند درکنار دیگر ترکمنها قرار گرفته در راه عملی شدن وحدت گسترده ی ترکمنهای ایران نقش مفید و موثری داشته باشند.
نظرما تلاش همیشگی در راه برقراری فضای دوستی و تفاهم برجمع ترکمن ها یک وظیفه ی همگانی و اجتناب ناپذیر است. واین تلاش هم وقتی می تواند ثمر بخش باشد که از روش هائی که مدنی و دموکراتیک اند وسبب خیر می گردند، پیروی شود.
برقرار باد وحدت گسترده نیروهای ترکمن برای تلاش مشترک در راه رهائی ازتبعیضها ونابرابریها
پیروز باد مبارزه ی حق طلبانه متحد ملیتهای ایران در راه عدالت وپایان دادن به تبعیضها و نا برابریها برقرار باد نظام دموکراتیک فدرالیستی براساس برابر حقوقی ملیتهای تشکیل دهنده ملت ایران
کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن واحدهای بریتانیا، آلمان وکانادا  
25 بهمن 1392 – 14 فوریه 2014

No comments:

Post a Comment