Tuesday, March 18, 2014

عرض تسلیَت به دکتر عبدلجلیل غیادی عزیز(قیاتی)!ه


فرزند دلبند د.ج. غیادی
د. خ. اونق: با کمال تأسَف و تأثَر خبر درگذشت فرزند دوست گرامیم دکتر عبدالجلیل غیادی ما را در غم و ماتم عزیز کوچ کرده٬ نشاند و یادآور خاطره تلخ در گذشت فرزند عزیزم «مقصدصالح» را باری دیگر در خاطرمان زنده کرد و بسوگ نشستیم.

این ضایعه دردناک و تاسف بار را برای دکتر جلیل عزیز و خانواده محترم وی ضمن تسلیَت٬ صبر جمیل و شکیبایی و برای سعيدجان عزیز مغفرت و روشنایی مسئلت می نماییم.

با تالّم و تأثر عمیق: دکتر خانگلدی اونق و خانواده
تورنتو ۱۸/مارت/۲۰۱۴ 

No comments:

Post a Comment