Tuesday, January 06, 2015

بیانیه شورای هماهنگی در خصوص بروزرسانی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن در عصر کنونی

Türkmen Halkynyň Medeni we
Syýasy Guramasynyň Baýdagy
ایل گویجی: در اواسط ربع چهارم سده ی بیستم دستگاه حاکم بر شوروی اعلام داشت که انباشت دستاوردهای بشری درعرصه علم و فن موجب تغییر و تحولات کیفی در زندگی بشریت گشته و روی آوری به بازسازی دموکراتیک و شفاف برای انطباق با مطالبات جدید زمان را اجتناب ناپذیر نموده است. بدین ترتیب با اعلام پذیرش ضرورت بازسازی از جانب شوروی بعنوان کشور قدرتمند یکی از دو اردوگاه متخاصم جهانی، عصر جنگ سرد پایان یافت و فاز جدیدی در تاریخ بشریت آغاز گردید.
گسترش بهره گیری انسانها از دستاوردهای بشری بویژه در عرصه ی مبادله اطلاعات ( کمونیکاسیون) امکان دستیابی گسترده آنها به آمار و داده ها را فراهم نموده، موجب افزایش تصاعدی سرعت دگرگونی ها و شکل گیری وضعیت جدید جهانی گردید.
وضعیت جدید جهانی امر بازسازی برای انطباق با شرایط زمان را نه تنها برای دولتها و ملتها، بلکه برای همه ی افراد و هر نوع اجتماعات انسانی از جمله کانون فرهنگی وسیاسی خلق ترکمن را اجتناب ناپذیر نمود.
کانون در راه انطباق و بروزرسانی خود با مطالبات زمان در عصر کنونی که افزایش روز افزون سرعت تغییر و تحولات جهانی از مشخصه های برجسته ی آن است، از طریق ترتیب دادن بحث های سازمانیافته در درون خود و دامن زدن به بحث و گفتگوهای علنی در جمع ترکمنهای مهاجر و دیگر هموطنان و ..، دائماً در تلاش است تا ازعهده پاسخ به مطالبات زمان برآید.
اینک شورای هماهنگی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن آخرین جمعبندی خود و پیامدهای ناشی از آن را در مشخصات و طرز نگرش و رفتار (کاراکتر) کانون به ترتیب بیان میدارد:
کانون فعالیتهای حقوق بشری را یکی از موارد مهم مبارزاتی جوامع مدنی علیه تبعیض و نابرابر حقوقی در عصر کنونی دانسته و تلاش دارد با کاروان جهانی مدافعین حقوق بشر همراه شود تا بعنوان نیروی مدنی مدافع حقوق بشر ترکمنهای ایران سهم خود را در دفاع ازحقوق بشری بطور کلی ادا نماید. بعلاوه کانون بعنوان یکی از نیروهای مدنی ترکمنهای ایران می کوشد با تلاش‌ فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گسترده ی دفاع از حقوق بشر در ایران و منطقه و بسیج امکانات بین‌المللی همراهی و همکاری ‌نماید.
کانون در دفاع از حقوق بشر در جهت رفع تبعیضها و تأمین برابری و آزادیها که از شروط اجتناب ناپذیر برقراری زندگی مسالمت آمیز می باشد، فعال خواهد بود.
کانون از هر نوع تلاش در راه لغو مجازات اعدام، اصلاح و تغییر قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع میکند.
کانون در راه انطباق با وضعیت جدید جهان در عصر جهانی شدن (گلوبالیزاسیون) ازجنبه ی ابراز وجود و بیان پای بندی به تلاش در راه رفع نابرابریهای (جنسیتی، تباری، دینی، زبانی و غیره) و نیز در دفاع از مطالبه حقوق پایمال شدۀ مردمان ایران از جمله ترکمنها دارای نشانی سه رنگ می شود که در آن رنگ آبی آسمانی و سبز بطور افقی و بترتیب در بالا و پائین با رنگ آبی لاجوردی بشکل سه گوش در سمت چپ آنها، با هم پرچم چهار گوش مستطیلی شکل را بوجود می آورند. در این پرچم رنگ سبز بیانگر آرزوی زندگی برابر حقوق و مسالمت آمیز و دو نوع رنگ آبی نماد صلح طلبی و آرزوی زندگی  پر برکت می باشد. بطور خلاصه پرچم کانون بیانگر آرزوی محیط زیستی سبز و عاری از تبعیض درفضای صلح آمیر است.
درمراحل علنی و غیرعلنی فعالیت کانون در داخل و نیز در دوره ی مهاجرت اول، کار فرهنگی با هدف تلاش در راه زدودن آثار توطئه های شوم استعماری بیشتر مورد توجه و عمده بود. مراحل فعالیتی مذکور در دوره ای از تاریخ معاصر بشریت جای می گیرد که "جنگ سرد" نامیده می شد و مرز شرق دریای خزر، مرز بین دو اردوگاه متخاصم جهانی نیز گشته بود و طی توافقی ترکمنصحرا "منطقه حسن همجواری" طرفین اعلام شده بود. بدین جهت فعالیت کانون در دورۀ مهاجرت اول در داخل اتحاد شوروی نکات قابل توجه زیر را شامل می شد.
1. آغاز فعالیت سازمان - یافته کانون پس از گذراندن یکسال زندگی بلا تکلیف در اردوگاه پناهندگان، همزمان شد با آغاز زندگی در مرحله ی جذب (انتگراسیون) مهاجر در یکسال اول این مرحله مهاجرین با وجود داشتن پاسپورت "بئزگراژدان" بمعنی بیوطن، از حقوقی چون تأمین اشتغال، مسکن، بیمه درمانی و غیره طبق " نُرم "های کشور میزبان برخوردار بودند.
2. سازمانیابی فعالین در جمعهای غالباً بین سه تا پنج نفره بنام دایره های تاریخ، فرهنگ و فولکلور، ادبیات و هنر و غیره.
3. مطالعه جمعی منابع پژوهشی، ضمن تلاش برای ترجمه و تهیه مطالب و مقاله برای درج درنشریه کانون (ایل گویجی) و یا چاپ مجزا بصورت جزوه در صورت پرحجم بودن.
مهمترین واقعۀ حیات کانون در دورۀ مهاجرت اول مواجه شدن با حذف شعار خود مختاری در اولین شمارۀ نشریه کانون (ایل گویجی) و بوجود آمدن شکاف و دسته بندی در میان فعالین بود. دسته ای حذف شعار خودمختاری را با عمده دیدن مبارزه طبقاتی می پذیرفتند و اعتراض دسته ی دیگر را ناشی از انحراف از اصول مبارزه طبقاتی و، ارجح دیدن مبارزه ملی می شناختند.
ولی معترضین هیات بازسازی کانون تشکیل داده بدنبال یک مرحله که تا اوایل تابستان 1365 طول کشید، در راه قبولاندن این نکته کوشیدند که درسند هیچ سازمان و حزب سیاسی منطقه ئی و سراسری ایران، کانون بعنوان تشکل متعلق به آنها شناخته نشده و ملزم به پیروی از مصوبات هیچیک از آنها نمی باشد. ولی با حساسیت ها و توطئه های متعددی مواجه شده، بازسازی دموکراتیک کانون را در شوروی نادرست تشخیص داده، موکول می کنند به زمان بعداز مهاجرت دوم وقتی در شرایط دموکراتیک کشورهای اروپای غربی قرار گرفتند.
در دوره ی مهاجرت دوم امرِ بروز رسانی موفقیت آمیز کانون مربوط می شد به میزان موفقیت مهاجرین ترکمن در فاز مهم مهاجرت با نام سازگاری و سازش (آداپتاسیون) با شرایط محیط جدید زندگی. درآغاز مهاجرت، گروهی که تشکیل حزب سیاسی برای ترکمن های ایران را، برابر با امر بازسازی کانون می دانستند، باعنوان کانون فرهنگی- سیاسی خلق ترکمن و با ارگان مرکزی بنام "ترکمنستان ایران" و دیگر مشخصات حزبی، راه جدیدی غیر از بازسازی دموکراتیک را برگزیدند. درحالیکه اگر عجله نمی کردند به خاطر حفظ وحدت نیروهای ترکمن می توانستند درچهارچوب کانون درعرصه هائی فعال شده و همزمان حزب سیاسی شان را هم داشته باشند. ولی دیگران بازسازی دموکراتیک کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن را پیگیری نموده، و بدنبال برگزاری کنفرانسی در شهر برلین غربی (اردیبشت 1368/1989) فعالیت را همچون گذشته با نشریه "ایل گویجی" ادامه دادند. کانون بازسای شده طبق قرار کنفرانس، ساختار تشکیلاتی را در انطباق با تجمع مهاجرین در مناطق مختلف دنیا و نیز برای برقراریِ برابرحقوقی در شرایط عصر جدید (عصرجهانی شدن: گلوبالیزاسیون) با سیاست تجمع داوطلبانه نیروها در واحدهای مختلف پیشبرد. درنتیجه واحدهای برابر حقوقی در نقاط مختلف دنیا شکل گرفت.
شورای هماهنگی کانون با در نظرگرفتن تداوم روزافزون دگرگونی ها در عصر جهانی شدن: (گلوبالیزاسیون) و گذر تعداد قابل توجهی از افراد جوامع مهاجر ترکمن به مرحله انتگراسیون و گسترش مناسبات در دنیای مجازی، مرحله کنونی را فاز دوم دوره مهاجرت در عصرجهانی شدن تشخیص داده و در راه انطباق خلاق با شرایط و مطالبات زمان کوشید و بدنبال مباحثاتی تصمیم گرفت تغییراتی در ساختار کانون بوجود آورد. طبق تصمیم اتخاذ شده ترکیب شورای هماهنگی تنها متشکل از نمایندگان واحدها نخواهد بود. برای اینکه طبق قرارِ جدید، شرط عضویت فعالین دریک واحد مشخص حتمی نمی باشد. از این ببعد فعالین کانون در صورت تمایل می توانند بدون عضویت در واحد مشخصی موافقت اعضای هر ارگانی را بهمکاری جلب نمایند.
کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن همواره در راه انطباق خلاق با تغییر و تحولات ناشی از پیشرفت های بشری و شرایط زمانی و مکانی کوشیده و خواهد کوشید. فعالین کانون امر فعالیت فرهنگی، ادبی، هنری و غیره را حدالامکان با فعالیت در راه عدالت اجتماعی و حقوق بشر توأم نموده و به پیش خواهند برد. در کانون همیشه این درک غالب بوده است که فعالیت کوشندگان خلق های تحت ستم و محروم از حقوق اولیه، قبل از هر چیز بهتر است فعالیت در راه عدالت اجتماعی، فعالیت در راه زدودن آثار شوم استعمار و فعالیت در راه کسب آزادی های مدنی و حقوق برابر برای پایان دادن به تبعیض ها بر مبنای منشور جهانی حقوق بشر و عهدنامه های بین المللی آن با عنوانهای "حقوق مدنی و سیاسی"، "حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی" و "حقوق زبانی" می تواند باشد.
شورای هماهنگی کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن
دسامبر 2014 – آذرماه 1393

No comments:

Post a Comment