Thursday, October 02, 2014

Gurban baýramyňyz gutly bolsun!

***************
Gurbanlyk
Gurbanlyk geldi yene-de sen, gutla aýdy halkyňa köp gyzyn gurbanlyga sen, gutla aýdy halkyňa
Sallançagy, çalmany, gutla aýdy halkyňa Il-güne, dost-ýara, gülimjirəp gollaşyp

duz iýip bir-birinden, hormatla aýdy halkyňa.

Geldi gurban seçdi şatlyk birle şer halkym bugün, Ejizlikden köp ganhorlar aglaşar belkem bu gün,
Geyinipdir gyzyl aly bu gözel ülkəm bu gün, Il-halkyň birleşigi salsa gerek ýalkym bu gün,

Garyp göwnim halykdan yza galmagyn galkyn bu gün,
Çyk ýüze bezenmeseň-de, gutla aýdy halkyňa.

Kən gelin-gyzlar biri geýinip, aýt gezerler öý me öý, Ýigitler aýdym-saz çalyp bilelikde tutarlar toý.
Çagalar yumurtga uruşdyrmasa bolmaz göwni jay, Ýellenipdur sallançakdan bir gelin-gyz, naýza boy,

Çalmandan aýlanmaga ýaşuly geldi golay,
Sen bu gün köp alkyşy sowgatla, aýdy halkyňa.

No comments:

Post a Comment